Etički odbor

PREDSEDNIK

dr Elizabeta Vrana, specijalista, pneumoftiziolog

ČLANOVI

dr Živanka Tačić, specijalista opšte medicine

dr Anka Ivošević, specijalista urgentne medicine

dr Ana Dronjak, specijalista opšte medicine

dr Josipa Кrajninger, specijalista pedijatrije

Etički odbor se imenuje na period od 4 godine.

Etički odbor u skladu sa Statutom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, obavlja sledeće poslove:

  • prati i analizira primenu načela profesionalne etike u obavljanju zdravstvene delatnosti;
  • daje saglasnost za sprovođenje naučnih istraživanja, medicinskih ogleda, kao i kliničkih ispitivanja lekova medicinskih sredstava u Domu zdravlja, odnosno prati njihovo sprovođenje;
  • prati i analizira etičnost odnosa između zdravstvenih radnika i pacijenata, posebno u oblasti davanja saglasnosti pacijenata za predloženu medicinsku meru;
  • prati, analizira i daje mišljenja o primeni načela profesionalne etike u prevenciji, dijagnostici, lečenju, rehabilitaciji, istraživanju, kao i o uvođenju novih zdravstvenih tehnologija;
  • doprinosi stvaranju navika za poštovanje i primenu načela profesionalne etike u obavljanju zdrvstvene delatnosti;
  • vrši stalnu savetodavnu funkciju po svim pitanjima u obavljanju zdravstvene zaštite;
  • razmatra i druga etička pitanja u obavljanju delatnosti Doma zdravlja.
Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova