Stručni savet

PREDSEDNIK

dr Branko Miljački, specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterohepatolog

ZAMENIK PREDSEDNIKA

dr Sanja Gagić, specijalista opšte medicine

ČLANOVI

dr Atila Кokić, specijalista urgentne medicine

dr Julijana Mikić, stomatolog, specijalista oralne hirurgije

dr Sedlić Nevena, specijalista opšte medicine

dr Nataša Turanov, specijalista ginekologije i akušerstva

dr Aleksandra Bojović, specijalista pedijatrije

Stručni savet se imenuje na period od 4 godine. U radu Stručnog saveta učestvuje Melinda Tot Demek, glavna sestra  Doma zdravlja Subotica.

Stručni savet se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u 3 meseca.

Stručni savet, u skladu sa Statutom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, obavlja sledeće poslove:

  • razmatra i odlučuje o pitanjima stručnog rada zdravstvene ustanove;
  • donosi godišnji program unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u zdravstvenoj ustanovi do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu;
  • prati sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u zdravstvenoj ustanovi;
  • predlaže mere za unapređenje kvaliteta stručnog rada u zdravstvenoj ustanovi;
  • sačinjava godišnji izveštaj o sprovođenju unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u zdravstvenoj ustanovi, koji dostavlja direktoru zdravstvene ustanove do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu;
  • donosi godišnji plan unapređenja kvaliteta stručnog rada, kao i godišnji plan stručnog razvoja zdravstvene ustanove, koji dostavlja direktoru i komisiji za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite do 15. februara tekuće godine;
  • donosi predlog godišnjeg plana stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika do 1. septembra tekuće godine za narednu godinu;
  • predlaže članove Etičkog odbora i   Komisije za unapređenje kvaliteta rada, razmatra racionalno korišćenje radnog vremena;
  • donosi Poslovnik o svome radu i
  • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Doma zdravlja.
Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova